Malkara, TEKİRDAĞ
+902824273954
Malkara, TEKİRDAĞ
+902824273954

Çerez Politikası

Yükay Tarım Makinaları Çerez Aydınlatma Metni

İşbu Çerez Aydınlatma Metni, Yükay Tarım Makineleri Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. resmi web sitesi olan https://www.yukay.com.tr/ adresini ziyaret ettiğinizde çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri uyarınca sizleri aydınlatma, mevzuat kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak bilgilendirme ve hangi amaçlarla hangi tür çerezlerin kullanıldığını açıklama amacı taşımaktadır.

Yükay Tarım, web sitesinde kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebilir. Dolayısıyla işbu Aydınlatma Metni’ nin hükümlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

1. Çerez Nedir ?

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Yükay Tarım web sitesini her ziyaretinizde erişim ve kullanımınızı gösteren bilgileriniz web sitesi tarafından otomatik olarak toplanmaktadır. Dolayısıyla çerezler, web sitesini etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir.

Bazı hizmetlerin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla sizlere, bir çerez içinde saklanmış bir ID ya da şifre edinme seçeneği önerilmektedir. Bu sayede siteye geri dönüş yapıldığında tekrar giriş yapılmasına ihtiyaç kalmamaktadır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

2. Çerezler ile Toplanan Veri Türleri Nelerdir ?

https://www.yukay.com.tr/ adresini ziyaret ettiğinizde, Yükay Tarım; Erişilen sayfalar hakkındaki verileri, bilgisayar IP adresini, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, cihaz kimliğini veya tanımlayıcısını, cihaz türünü, coğrafi konum bilgilerini, bilgisayar ve bağlantı bilgilerini, mobil ağ bilgilerini, sayfa görüntülemelerine ilişkin istatistikleri, yönlendirme URL’sini, reklam verilerini ve standart web günlüğü verileri ile diğer bilgileri (bunlarla sınırlı değildir) toplamaktadır.

3. Çerezlerin Kullanım Amaçları Nelerdir ?

Çerezler, Yükay Tarım tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; ürün ve hizmetlerin kullanımını izlemek ve anlamak; sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi; pazarlama faaliyetleri; web sitesini geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek ve web sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak amaçları doğrultusunda kullanılmaktadır.

Yükay Tarım belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde, hukuka ve dürüstlük kurallarına, Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlenmektedir.
Çerezler vasıtası ile aktarılan veriler, herhangi bir promosyon veya pazarlama amacı için kullanılmamaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Yükay Tarım, kişisel verilerinizi çerezler aracılığıyla elde etmektedir.

Yükay Tarım tarafından kurulmuş olan bir çerezi diğer internet siteleri okuyamamakta ve üyenin bilgisayarına diğer siteler tarafından yazılmış çerezler de Yükay Tarım tarafından okunamamaktadır.

Yükay Tarım kişisel verilerinizi aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşmelerin kurulması veya ifası için, sözleşmelerin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Yükay Tarım’ ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Octet Express’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5. Kullanılan Çerez Türleri

Yükay Tarım’ ın web sitesinde kullandığı çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

6. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler Kimlerdir ?

Yükay Tarım kişisel verilerinizi, Kanun’daki temel ilkelere uygun olarak, gerekli güvenlik tedbirlerini almak suretiyle 3. Kişilere aktarabilir. Kişisel verileriniz, yukarıda izah edilen hukuki sebepler ve amaçlarla dış hizmet sağlayıcıları (veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma hizmet sağlayıcısı vb.), yasalarla yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile paylaşılabilir.

Yükay Tarım’ ın kişisel verilerinizi paylaştığı üçüncü kişiler, Kanun ve ilgili mevzuatta aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla yükümlüdür.

Yükay Tarım web sayfasında çerezler aracılığıyla elde edilen veriler kesinlikle üçüncü şahıslara satılmaz veya onlarla paylaşılmaz.

7. Çerezler Engellenebilir mi ?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir. Tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız, Yükay Tarım’ ın web sitesinin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir veya web sitesindeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmamasına yol açabilir.

Çerezleri kapatmak için tarayıcınızın gizlilik ayarlarından gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

8. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir ?

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi kapsamında,

 • Kendinizle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Bu şekilde yapılan düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak, bu kapsamdaki taleplerini iletmek için Gazi Umur Paşa Sok. Bimar Plaza No:38/6 Balmumcu Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak veya octet@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanarak başvurabilirsiniz.

Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için başvuruda aşağıdakilerin tam ve eksiksiz olması ilgili mevzuat uyarınca zorunlu tutulmuştur:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu

Taleplerin sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.

Yükay Tarım, talepleri ulaştıkları tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İlgili talebin karşılanması için gerçekleştirecek işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde ilgili mevzuatın izin verdiği bir ücret alınabilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, veri koruma mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.